Skien Sjømandsforening

Vedtekter Eriks venner

Vedtekter

Skien Sjømandsforening
Erik's Venner
Langbrygga 5, 3724 Skien
Bank: 2610.26.61981
Org. Nr.: 983 238 041

Vedtekter for ”ERIK’S VENNER” som en underavdeling i Skien Sjømandsforening.
§ 1. Foreningens navn er ERIKS VENNER.

§ 2. Foreningens forretningsadresse er: Langbrygga 5, 3724 Skien.

§3. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening

§4. Foreningens formål er å skape interesse for bevaring av ”Erik”
samt å ivareta historien om det maritime miljøet.
Foreningens oppgave er å markedsføre ”Erik” , rekruttere nye medlemmer, salg av andeler og finne sponsorer.
Alle inntekter går i sin helhet til drift av ”Erik”

§ 5. Medlemsmøte i ERIKS VENNER skal holdes innen utgangen av mars måned med en måneds varsel. Saker som ønskes tatt opp på medlems- møtet må være styret i hende tre uker før medlemsmøtet. To uker før medlemsmøtet skal styret sende ut dagsorden, innkomne forslag med innstilling fra styret samt saker som medlemsmøtet skal behandle.

Medlemsmøtet skal ha følgende saksliste:
1. Årsmelding.
2. Revidert årsregnskap og balanse.
3. Behandle arbeidsprogram og budsjett for kommende år.
4. Behandle innkomne forslag.
5. Fastsette kontingent for ERIK VENNERS medlemmer.

§ 6. Styret i Skien Sjømandsforening velger en representant som leder i
Erik’s venner. Leder skal nedsette en arbeidsgruppe som igjen rapporterer til styret i Skien Sjømandsforening.

§ 7. Foreningens signatur tegnes av leder og kasserer

§ 8. Ekstraordinært medlemsmøte holdes når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det.

§ 9. Endringer av og tillegg til foreningens vedtekter, fattes på ordinært medlemsmøte med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 10. Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av ordinært medlemsmøte med minst 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer.
Generalforsamlingen i Skien Sjømandsforening avgjør disponering av foreningens midler.

Rev.27.04.16